Provozní řád školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny

1. Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou

107/2015 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

2. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí mateřské školy ve věku 3 - 6 let, dětí s odkladem školní docházky ve věku 7 let, žáků ze základní školy ve věku 7 – 10 let a ve věku 11 – 14 let a zaměstnanců základní školy a mateřské školy.

3. Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

Denní strava pro děti 3 – 6 let:      Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro děti 7 let:             Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro žáky 7 – 10 let:   Oběd               25,- Kč

Denní strava pro žáky 11 – 14 let:  Oběd              25,- Kč

Denní strava pro zaměstnance:       Oběd              28,- Kč (z toho příspěvek FKSP 5,- Kč) 

 

Obědy se hradí v hotovosti (dle rozpisu) v kanceláři školy nebo převodem na účet.

4. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí pracovní den předem do 13.30 hod.

Odhlásit strávníka ze stravování lze osobně, telefonicky 466 260 638 , 721 445 753 (mobil 6.30 – 13.30, SMS 24 hod), mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možné si tento den vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě.

Zdravé děti a žáci nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

 

6. Do školní jídelny odcházejí děti mateřské školy a žáci základní školy v doprovodu pedagoga (pověřeného pracovníka).

7. Výdej jídla ve školní jídelně:

    Přesnídávka   II. třída    8.15 - 8.40 hod

                          III. třída   8.40 - 9.00 hod

    Oběd  MŠ     II. třída  11.15 – 11.40 hod

                         III. třída  11.40 – 12.00 hod

    Oběd ZŠ                      12.10 – 12.45 hod

    Svačina         II. třída   14.00 – 14.30 hod  (výdej probíhá ve třídě)

                         III. třída   14.00 – 14.30 hod

       

8. Pro jídlo si děti a žáci chodí na pokyn dohled vykonávajícího zaměstnance (většinou pedagogického pracovníka). Zároveň odnesou na určené místo použité nádobí a příbor. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky si děti a žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy.

9. Dohled vykonávající zaměstnanec sleduje chování dětí a žáků při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se dětí a žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících dětí a žáků. Ihned nechá podlahu osušit.

10. V případě úrazu poskytne dohled vykonávající zaměstnanec okamžitě první pomoc, dle zvážení (podle závažnosti situace) neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte/žáka  a provede zápis v Knize úrazů ("Záznamu o školním úrazu") dle písemného pokynu ŘŠ (vložen v Knize úrazů).

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

11. Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Děti a žáci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

12. Zákonní zástupci dětí/žáků a jiní cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do školní jídelny.

 

 

 

 

Metelková Martina, vedoucí ŠJ                                      Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy                                    

Ve Dřítči, dne 1. září 2017                                         

                     

 

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

1. Školní výdejna při Základní škole a mateřské škole Dříteč, okres Pardubice se ve své činnosti řídí zejménavyhláškou 17/2015 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

2. Školní jídelna – výdejna zajišťuje stravování dětí mateřské školy ve věku 3 - 6 let, dětí s odkladem školní docházky ve věku 7 let a zaměstnanců základní školy a mateřské školy.

Jídlo je dováženo ze školní jídelny na kárce. Doba převozu trvá cca 2 minuty. Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách. Po přívozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než + 60°C se pokrm dohřívá. Výdej stravy a pitný režim pro děti zajišťuje pracovnice výdejny.

3. Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

Denní strava pro děti 3 – 6 let:      Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro děti 7 let:             Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro zaměstnance:       Oběd              28,- Kč (z toho příspěvek FKSP 5,- Kč) 

Obědy se hradí v hotovosti (dle rozpisu) v kanceláři školy nebo převodem na účet.

4. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí pracovní den předem do 13.30 hod.

Odhlásit strávníka ze stravování lze osobně, telefonicky 466 260 638 , 721 445 753 (mobil 6.30 – 13.30, SMS 24 hod), mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možné si tento den vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě.

Zdravé děti nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

6. Výdej jídla ve školní jídelně - výdejně:

    Přesnídávka   I. třída    8.30 – 9.00 hod

                         

    Oběd  MŠ     I. třída  11.00 – 11.30 hod

                        

    Svačina         I. třída   14.00 – 14.30 hod 

                        

7. Děti se stravují ve třídě u stolečků. Pro jídlo si chodí na pokyn dohled vykonávajícího zaměstnance (většinou pedagogického pracovníka). Zároveň odnesou na určené místo použité nádobí a příbor. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si děti  neodnášejí do šatny nebo jiných prostor školní budovy.

8. Dohled vykonávající zaměstnanec sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se dětí. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících dětí. Ihned nechá podlahu osušit.

9. V případě úrazu poskytne dohled vykonávající zaměstnanec okamžitě první pomoc, dle zvážení (podle závažnosti situace) neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte/žáka  a provede zápis v Knize úrazů ("Záznamu o školním úrazu") dle písemného pokynu ŘŠ (vložen v Knize úrazů).

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

10. Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

11. Zákonní zástupci dětí/žáků a jiní cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do školní jídelny.

Metelková Martina, vedoucí ŠJ                                      Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy                                    

Ve Dřítči, dne 1. září 2017                                        

                     

 

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763