Školní stravování

         ZMĚNA ÚHRADY STRAVNÉHO V ROCE 2019/2020  ke stažení zde.     

 

Úřední hodiny paní Metelkové

po - pá 6,30 – 7,30 a 12,30 – 13,30

Prosíme rodiče, aby nenarušovali výuku prvního ročníku v časech 7,30 – 11,30 hodin.

 

    Děkujeme za laskavé pochopení.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VYZVEDÁVÁNÍ OBĚDŮ první den nemoci dítěte

pouze v čase 11,00 – 11,15

 

V jiném čase vám nebude oběd vydán.

Prosíme, respektujte tento pokyn. Z důvodů hygienických a organizačních není možné Vám individuálně vyhovět.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

· V naší škole se stravují děti mateřské školy, žáci základní školy a zaměstnanci.

 

· Naše školní jídelna nabízí domácí kuchyni – příprava jídel je především z čerstvých regionálních surovin, nepoužíváme práškové směsi, chemické přísady, dochucovadla….

 

· Zařazujeme hodně ovoce, čerstvé zeleniny, čaj podáváme pouze ovocný bez následného přislazení, pokud se objeví v jídelníčku džusy, jsou 100% přírodní bez konzervantů a ředíme je. Děti mají také možnost pít „kohoutkovou“ vodu, pokud o to ony nebo rodiče požádají.

 

· V jídelníčku se pravidelně objevuje celozrnné pečivo a chléb, cereálie, šunka s velkým obsahem masa, mléčné výrobky, luštěniny, zeleninová jídla.

 

· Dětem mateřské školy je zajištěno stravování 3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina – celodenní pitný režim, dětem základní školy je to oběd + pitný režim o velké přestávce.

 

· Vaše námitky a připomínky zasílejte na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena stravného

 

Platba obědů dětí ZŠ – 25,- Kč/1 oběd (všichni žáci 1.-5. ročníku)

 

Platba obědů dětí v MŠ

Přesnídávka + nápoj         8,00 Kč

Oběd                               21,00 Kč

Svačina + nápoj               7,00 Kč

Celkem                           36,00 Kč

Za půldenní stravování 29,00 Kč (přesnídávka, oběd)

 

Přihlašování a odhlašování stravy se provádí ve všední den (to znamená odhlášení na pondělí, musí být provedeno již v pátek)  den předem do 13.30 hod.

Pokud nestihnete dítě odhlásit ze stravování, můžete si pouze v první den neplánované absence vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Zdravé děti nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

ZMĚNA !!!!!!

                        ÚHRADY STRAVNÉHO V ROCE 2019/2020        

 

Od školního roku 2019/2020 dochází ke změně plateb stravného v MŠ a v ZŠ

 

Platby stravného budou hrazeny  nejdéle k 25. dni předchozího měsíce. Platby budou zálohové (stejná částka každý měsíc) a vždy k 15.6. následujícího roku bude provedeno vyúčtování.

První platba na září 2019 musí být uhrazena nejdéle do 25.8.2019.

Lze tedy zadat měsíční trvalý příkaz na stejnou částku od srpna do května .

 

Žáci ZŠ: 500,- Kč

 

Děti MŠ: 650,- Kč

 

Variabilní symbol (osobní číslo žáka/dítěte) zůstává stejný.

Do zprávy pro příjemce uveďte: stravné + příjmení žáka/dítěte

 

Číslo účtu zůstává: 3062813/0300

 

Stravné i úplata tedy nebude vybíráno hotově v šatně MŠ poslední 2 dny v měsíci.

 

 

Platba úplaty pro školní rok 2019/2020 zůstává 300,- Kč měsíčně – platit až po 1. dni v měsíci na danný měsíc, nejdélé však do 5.dne v danném měsíci. VS též zůstává stejný.

 

 

 

 

 

 

 

Odhlášení obědů

Telefonicky: 466 930 380           
                     721 445 753 -   6.30 – 13.30 hod., SMS 24 hod.
Mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní řád školní jídelny

 

Vnitřní řád školní jídelny

1. Školní jídelna při Základní škole a mateřské škole se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou

107/2015 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

2. Školní jídelna zajišťuje stravování dětí mateřské školy ve věku 3 - 6 let, dětí s odkladem školní docházky ve věku 7 let, žáků ze základní školy ve věku 7 – 10 let a ve věku 11 – 14 let a zaměstnanců základní školy a mateřské školy.

3. Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

Denní strava pro děti 3 – 6 let:      Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro děti 7 let:             Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro žáky 7 – 10 let:   Oběd               25,- Kč

Denní strava pro žáky 11 – 14 let:  Oběd              25,- Kč

Denní strava pro zaměstnance:       Oběd              28,- Kč (z toho příspěvek FKSP 5,- Kč) 

 

Obědy se hradí v hotovosti (dle rozpisu) v kanceláři školy nebo převodem na účet.

4. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí pracovní den předem do 13.30 hod.

Odhlásit strávníka ze stravování lze osobně, telefonicky 466 260 638 , 721 445 753 (mobil 6.30 – 13.30, SMS 24 hod), mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možné si tento den vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě.

Zdravé děti a žáci nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

 

6. Do školní jídelny odcházejí děti mateřské školy a žáci základní školy v doprovodu pedagoga (pověřeného pracovníka).

7. Výdej jídla ve školní jídelně:

    Přesnídávka   II. třída    8.15 - 8.40 hod

                          III. třída   8.40 - 9.00 hod

    Oběd  MŠ     II. třída  11.15 – 11.40 hod

                         III. třída  11.40 – 12.00 hod

    Oběd ZŠ                      12.10 – 12.45 hod

    Svačina         II. třída   14.00 – 14.30 hod  (výdej probíhá ve třídě)

                         III. třída   14.00 – 14.30 hod

       

8. Pro jídlo si děti a žáci chodí na pokyn dohled vykonávajícího zaměstnance (většinou pedagogického pracovníka). Zároveň odnesou na určené místo použité nádobí a příbor. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky si děti a žáci neodnášejí do šaten nebo jiných prostor školní budovy.

9. Dohled vykonávající zaměstnanec sleduje chování dětí a žáků při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se dětí a žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících dětí a žáků. Ihned nechá podlahu osušit.

10. V případě úrazu poskytne dohled vykonávající zaměstnanec okamžitě první pomoc, dle zvážení (podle závažnosti situace) neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte/žáka  a provede zápis v Knize úrazů ("Záznamu o školním úrazu") dle písemného pokynu ŘŠ (vložen v Knize úrazů).

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

11. Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Děti a žáci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

12. Zákonní zástupci dětí/žáků a jiní cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do školní jídelny.

 

 

 

 

Metelková Martina, vedoucí ŠJ                                      Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy                                    

Ve Dřítči, dne 1. září 2017                                         

                     

 

 

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

1. Školní výdejna při Základní škole a mateřské škole Dříteč, okres Pardubice se ve své činnosti řídí zejménavyhláškou 17/2015 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

2. Školní jídelna – výdejna zajišťuje stravování dětí mateřské školy ve věku 3 - 6 let, dětí s odkladem školní docházky ve věku 7 let a zaměstnanců základní školy a mateřské školy.

Jídlo je dováženo ze školní jídelny na kárce. Doba převozu trvá cca 2 minuty. Teplé pokrmy jsou převáženy v termonádobách. Po přívozu do MŠ je změřena teplota pokrmu. V případě nižší teploty než + 60°C se pokrm dohřívá. Výdej stravy a pitný režim pro děti zajišťuje pracovnice výdejny.

3. Výše finančního normativu je stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování. Strávníci jsou rozděleni do věkových skupin dle věku, kterého dosáhnou během školního roku (1. září – 31. srpna).

Denní strava pro děti 3 – 6 let:      Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro děti 7 let:             Přesnídávka     8,- Kč

                                                       Oběd              21,- Kč

                                                       Svačina            7,- Kč

Denní strava pro zaměstnance:       Oběd              28,- Kč (z toho příspěvek FKSP 5,- Kč) 

Obědy se hradí v hotovosti (dle rozpisu) v kanceláři školy nebo převodem na účet.

4. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí pracovní den předem do 13.30 hod.

Odhlásit strávníka ze stravování lze osobně, telefonicky 466 260 638 , 721 445 753 (mobil 6.30 – 13.30, SMS 24 hod), mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Za neodebranou nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

5. První den neplánované nepřítomnosti strávníka je možné si tento den vyzvednout oběd do vlastních jídlonosičů (ne do skleněných nádob) pouze v době 11.00 – 11.15 hod.

Strava je určena k okamžité spotřebě.

Zdravé děti nemohou jídlo odebírat do jídlonosičů.

6. Výdej jídla ve školní jídelně - výdejně:

    Přesnídávka   I. třída    8.30 – 9.00 hod

                         

    Oběd  MŠ     I. třída  11.00 – 11.30 hod

                        

    Svačina         I. třída   14.00 – 14.30 hod 

                        

7. Děti se stravují ve třídě u stolečků. Pro jídlo si chodí na pokyn dohled vykonávajícího zaměstnance (většinou pedagogického pracovníka). Zároveň odnesou na určené místo použité nádobí a příbor. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky, ovoce apod. si děti  neodnášejí do šatny nebo jiných prostor školní budovy.

8. Dohled vykonávající zaměstnanec sleduje chování dětí při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí. Dbá na bezpečnost stravujících se dětí. Dojde-li k potřísnění podlahy, učiní nutná opatření, aby nedošlo k uklouznutí procházejících dětí. Ihned nechá podlahu osušit.

9. V případě úrazu poskytne dohled vykonávající zaměstnanec okamžitě první pomoc, dle zvážení (podle závažnosti situace) neprodleně informuje zákonné zástupce dítěte/žáka  a provede zápis v Knize úrazů ("Záznamu o školním úrazu") dle písemného pokynu ŘŠ (vložen v Knize úrazů).

V rámci bezpečnosti se strávníci chovají v jídelně dle pravidel BOZ, v souladu s hygienickými předpisy, dle zásad slušného chování a společenských pravidel stolování. Strávníci jsou povinni řídit se pokyny personálu školní jídelny a pedagogického dohledu, zároveň se nesmí dopouštět projevů rasismu a šikany.

10. Strávníci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování. Strávníci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny. Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy.

11. Zákonní zástupci dětí/žáků a jiní cizí návštěvníci mají zákaz vstupu do školní jídelny.

Metelková Martina, vedoucí ŠJ                                      Mgr. Světlana Vacková, ředitelka školy                                    

Ve Dřítči, dne 1. září 2017                                        

                     

 

Provoz jídelny

Výdej obědů na hlavní budově Základní školy a mateřské školy 

  • MŠ 11.15 - 11.45 hodin
  • ZŠ 12.10 - 12.45 hodin

 

Výdej obědů na výdejně mateřské školy - v 11.00 hodin

 

Obědy lze hradit převodem na účet nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí školní jídelny paní Metelkové dle rozpisu.

Na konci školního roku je provedeno vyúčtování - případný přeplatek je vyplacen rodičům nebo převeden do následujícího školního roku.


Neodhlášený nevyzvednutý oběd propadá.

Kontakt:

+ 420 466 930 380

Ředitelka školy:

+ 420606 631 763